Tepelná čerpadla – Olomouc

Tepelná čerpadla jsou ekologickým řešením, chcete-li ušetřit za ohřev vody či teplovzdušné vytápění. Podle druhu ohřívaného (a ochlazovaného) média rozdělujeme tepelná čerpadla na 3 druhy. Všechny 3 typy jsou velmi účinné.

  • země/voda – toto tepelné čerpadlo využívá zemské teplo k topení a přípravě teplé vody
  • vzduch/voda – tento typ tepelného čerpadla získává z venkovního vzduchu teplo na topení a ohřev vody
  • voda/voda – toto tepelné čerpadlo odebírá vodu z vnějšku (např. studna), bere si její teplo a vrací ji zpět

Tepelná čerpadla vám nabízejí hospodárnost vytápění bez ztráty komfortu při zachování okolního prostředí. Díky rostoucím cenám a zvyšujícímu se ochraně životního prostředí jsou tyto vlastnosti tepelných čerpadel dnes v popředí stále více Při vytápění tepelným čerpadlem šetří slunce 75% a více požadované energie pro vytápění a ohřev vody.

Proč tepelná čerpadla?

Chrání životní prostředí
Soustava tepelného čerpadla k vytápění je rozhodnutí pro maximálně nízké náklady na topnou energii a na provoz, i pro velmi malé emise škodlivin. Přímo na místě jsou dokonce nulové.

Šetří náklady na topení
Tepelná čerpadla
postihuje zvyšování cen elektrického proudu jen v malé míře, protože vytápějí s velkým množstvím bezplatné sluneční energie z okolního prostředí a protože elektrický proud se získává z velké části z domácích energií a z rostoucího podílu obnovitelných energií

Výhody tepelných čerpadel

  • Tepelná čerpadla mohou uskutečnit to, co je odepřeno přímému využívání sluneční energie a to: Využití uložené sluneční energie i v noci nezávisle na roční době.
  • Používáním bezplatné energie z okolního prostředí a minimálními provozními náklady je hospodárnost tepelných čerpadel neobyčejná.
  • Vzhledem k tomu, že tepelné čerpadlo nabízí ze všech zdrojů energie asi největší potenciál při úspoře CO2, patří z hlediska ekologick vhodnosti k první volbě.

Jak fungují tepelná čerpadla

V uzavřeném okruhu dochází k vypaření, stlačení a zkapalnění ekologického chladiva. Při tomto procesu se zvyšuje tlak, což má za následek i zvyšování teploty chladiva. Na tomto základě vznikají pro vytápění vhodné teploty, které jsou pak vhodné pro vytápění pomocí podlahového nebo radiátorového topného systému

K zásobování tepelného čerpadla tepelnou energií existují tři možnosti:
sluneční teplo, uložené ve vzduchu, v zemi, ve spodní vodě.

IVT

Bližší informace o jednotlivých funkcích a typech tepelných čerpadel naleznete na stránkách
www.cerpadla-ivt.cz, nebo nás můžete kontaktovat a vše Vám rádi zodpovíme.

Tepelná čerpadla země/voda

Tepelné čerpadlo odebírající teplo z plochy pozemku. Pod povrchem jsou uloženy hadice naplněné nemrznoucí směsí, která přenáší teplo mezi zemí a tepelným čerpadlem.

Tepelné čerpadlo s plošným kolektorem odebírá energii z vrstvy zeminy, kde je akumulovaná solární energie ze slunce. Plošný kolektor je tak v podstatě rozměrný sluneční kolektor, doplněný o obrovský „hliněný“ akumulátor tepla s ročním cyklem nabíjení a vybíjení. Plošný kolektor za rok odebere pro potřeby tepelného čerpadla jen asi 2,5 % z toho, co ze slunce během roku získá. Dobře provedený plošný kolektor se tedy nemůže ani v dlouhodobém horizontu energeticky vyčerpat, protože během léta vždy s bohatou rezervou regeneruje. V jarním a letním období je energie dodávaná ze slunce tak vysoká, že kolektor rychle regeneruje a tepelné čerpadlo současně může dodávat teplo pro ohřev teplé vody nebo třeba pro bazén.

Tepelné čerpadlo s plošným kolektorem má nízké investiční náklady, které jsou skoro stejné jako u tepelných čerpadel odebírajících teplo ze vzduchu.
Spotřeba elektřiny je přibližně o 30 % nižší, než u tepelných čerpadel odebírajících teplo ze vzduchu
Systém země/voda s plošným kolektorem, lze instalovat v porovnání s vrty velmi rychle a bez velkého papírování nicméně vyžaduje dostatečně velký pozemek, obvykle 200 až 400 m2.

Tepelná čerpadla země/voda - plocha
Tepelná čerpadla země/voda - vrt
Tepelná čerpadla země/voda - vodní plocha

Tepelná čerpadla vzduch/voda

Tepelné čerpadlo vzduch/voda, odebírá teplo z venkovního vzduchu. Vzduch je nasáván přímo do tepelného čerpadla a získané teplo je použito pro ohřev vody v topném systému nebo v zásobníku teplé vody.

Tepelná čerpadla vzduch/voda se dělí na split systémy (IVT AIR Split) u kterých je venkovní jednotka propojena s vnitřní jednotkou přímo pomocí potrubí s chladivem a na monoblokové systémy (IVT AIR X), kdy je chladivo pouze ve venkovní jednotce a propojení je provedeno potrubím s topnou vodou.

Tepelná čerpadla vzduch/voda jsou obvykle umístěna vně objektu, ale některé typy je možné instalovat i uvnitř objektu a přívod vzduchu zajistit otvory ve zdech.

Tepelná čerpadla vzduch/voda mají nízké provozní náklady v porovnání s elektrickým nebo plynovým topením, instalují se jednoduše a rychle, s minimálními nároky na prostor, ale při nízkých venkovních teplotách mají tepelná čerpadla vzduch/voda snížený výkon a sníženou výstupní teplotu topné vody.

Tepelná čerpadla vzduch/voda dosahují nejlepších úspor pokud jsou napojena na nízkoteplotní podlahové vytápění.

Tepelná čerpadla vzduch/voda

Tepelná čerpadla voda/voda

Tepelná čerpadla voda/voda

Tepelné čerpadlo odebírající teplo ze spodní nebo z geotermální vody. Voda je obvykle čerpána ze studny do výměníku tepelného čerpadla a následně vrácena zpět do země. Tepelná čerpadla voda/voda lze využít i pro využití odpadního tepla v technologických procesech.

Systémy voda/voda dosahují nejvyšších topných faktorů a mají nižší investiční náklady v porovnání s tepelnými čerpadly s vrty. Využívá místních energetických zdrojů, kdy tepelné čerpadlo voda/voda rekuperuje energii z výrobních procesů, nebo využívá geotermální vodu. Využití je možné pouze v lokalitách s dostatkem spodní vody, nebo vhodným zdrojem technologické či geotermální vody a ve většině případů pracují s otevřeným systémem, který vyžaduje pravidelnou údržbu filtrů a výměníků.

Tepelná čerpadla voda/voda je vhodné instalovat ve větších komerčních nebo obecních objektech, kde lze zajistit bezproblémový pravidelný dozor a údržbu celého systému. V rodinných domech je vhodné používat tepelná čerpadla voda/voda pouze v těch lokalitách, kde se v dostatečném množství vyskytuje opravdu kvalitní a snadno dostupná spodní voda.